O PESTÚNSKEJ STAROSTLIVOSTI 

(§ 48 zákona 36/2005 Z. z. zákon o rodine)

Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a spĺňa ustanovené predpoklady (ďalej len pestún ).

Pestúnom sa môže stať len:

1. fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

2. fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

3. fyzická osoba, ktorá má osobné predpoklady,

a. najmä zdravotné,

b. osobnostné

c. morálne,

4. fyzická osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť podľa osobitného predpisu (zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých predpisov)

5. fyzická osoba, ktorá spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

 

Maloleté dieťa možno zveriť do spoločnej pestúnskej starostlivosti aj manželom. Pri zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti jednému z manželov je potrebný písomný súhlas druhého manžela. Súhlas nie je potrebný, ak manželia nežijú v domácnosti, ak druhý manžel nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.Pár faktov ...-
-Proces a postup pri pestúnskej starostlivosti je v podstate totožný s procesom osvojenia .
-Do pestúnskej rodiny sa dostávajú väčšinou deti staršie ako jeden rok ( dôvod sú administratívne procesy ) 
- V prípade , že nie sú v kontakte s biologickou rodinou je tam možnosť osvojenia ( to sa rieši na individuálnej úrovni s pracovníkmi úradu či domova v ktorom je dieťa umiestnené . 
- Po zverení do starostlivosti dieťatka je potrebné navštíviť úrad práce kvôli príspevkom na starostlivosť a ďalším veciam potrebným pre úrad .
- Do rodiny príde dieťa s neľahkým začiatkom života , najväčšou povinnosťou pestúna je reagovať na  potreby dieťaťa aby bol proces adaptácie v novom prostredí čo najúčinnejší , keďže má vplyv okrem iného na budúci vzťah medzi nimi .